اطلاعات


مشخصات طرح

استان: طرح: خودروساز: شماره حساب:

مشخصات مالک

نام: نام خانوادگی: کد ملی: تلفن ثابت: تلفن همراه:
آدرس: کد پستی:

مشخصات خودرو فرسوده

سیستم: کاربری: مدل: سند: تعداد سیلندر: رنگ خودرو:

پلاک

روی پلاک کلیک کنید

تعهدات

اينجانب متعهد ميگردم كليه موارد ثبت نام را در كمال صحت عقل و اراده بدون هرگونه اجبار يا اكراه كه موجب سلب اختيار گردد طبق مدارك و اسناد موجود پر نمايم و هرگونه خطا را كه ثابت شود از طرف اينجانب در هنگام ثبت بوده قبول و پاسخگو باشم.ضمن اينكه در صورت فراخوان از طرف ستاد تبصره 13 ظرف مدت 3 روز نسبت به تحويل خودرو به مركز اسقاط اقدام نمايم. *** ثبت نام  در این سایت به عنوان یک پیش ثبت نام است ***

ثبت نهایی